Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

peepingtom
3628 7496 420
peepingtom
8299 7687 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viajethra jethra
peepingtom
8370 a229 420
Reposted frommhsa mhsa viajethra jethra
peepingtom
peepingtom
3540 4af0 420
Reposted fromzi zi viajethra jethra
peepingtom
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromIriss Iriss viajethra jethra
peepingtom
Tak - doszliśmy do tego, że nie wiemy już, czy się kochamy, czy nie, jakkolwiek żyć byśmy bez siebie nie mogli. Czy jest coś gorszego?
— S.I.Witkiewicz - Matka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiblameyou iblameyou
peepingtom
2662 65b8 420
2081 dc84 420
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
peepingtom
5755 ab9b 420
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viaszydera szydera
peepingtom
A gdy serce twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
peepingtom
peepingtom
5999 2837 420
Reposted fromfungi fungi viajethra jethra
peepingtom
peepingtom


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
4289 be91 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
peepingtom
8236 d756 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
peepingtom
0329 0c53 420
Reposted fromzie zie viaszydera szydera
peepingtom
1182 c485 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl