Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

peepingtom
5880 8534 420
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
peepingtom
7576 2f64
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
peepingtom
1726 912e 420
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
peepingtom
1944 e5d4 420
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
peepingtom
9283 f1e7 420
Reposted fromszatatan szatatan viairbjarbirb irbjarbirb
peepingtom
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaawakened awakened

December 05 2017

6686 4ac7 420
peepingtom
5447 ffc0 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viaawakened awakened
peepingtom
1612 ac3d 420
Reposted fromPoranny Poranny viaawakened awakened
peepingtom
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viauciekam uciekam
peepingtom

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viajethra jethra

December 04 2017

0729 bdf1 420
Reposted fromdivi divi viaanorexianervosa anorexianervosa
peepingtom
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku vialikearollingstone likearollingstone
2766 525e 420
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana viaszydera szydera
4102 578d 420
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera

December 02 2017

peepingtom
peepingtom
peepingtom
J.D. Salinger, The Catcher in the Rye
Reposted fromglhf glhf viaszydera szydera
peepingtom
6763 679e 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaburnmyshadow burnmyshadow
peepingtom
Jak mam o tobie zapomnieć? Jesteś częścią mnie. Żeby cię zapomnieć, musiałabym zapomnieć o sobie.
— Josephine Angelini
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaawakened awakened
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl