Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

peepingtom
Reposted frommr-absentia mr-absentia
peepingtom
peepingtom
6778 e7fc 420
Reposted fromverronique verronique viapanigrabarz panigrabarz
peepingtom
3014 74c9 420
Reposted frommangoe mangoe viaLuukka Luukka
0461 93a3
Reposted fromSkydelan Skydelan viastylte stylte
peepingtom
Reposted fromkrzysk krzysk viastylte stylte
peepingtom
5260 b2a4 420
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viastylte stylte
peepingtom
5450 74a3 420
peepingtom
6872 f44e 420
J. A.

May 05 2018

peepingtom
4211 1ed2 420
N_ights
Reposted fromPoranny Poranny
peepingtom
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - "Dar Julii"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viauciekam uciekam
peepingtom
9426 8c33 420
Reposted fromdailylife dailylife viauciekam uciekam

April 23 2018

peepingtom

April 21 2018

peepingtom
0027 0b00 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagreywolf greywolf
peepingtom
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf

April 15 2018

peepingtom
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaPoranny Poranny

April 08 2018

peepingtom
9045 c9ee 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamr-absentia mr-absentia

April 07 2018

peepingtom
0988 61d6 420
Reposted fromolaosa olaosa viaPoranny Poranny
peepingtom
Reposted frommeem meem viajethra jethra
2549 ff69 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl