Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

peepingtom
4580 1ab1 420
Reposted from4777727772 4777727772 viajustaperson justaperson
peepingtom
peepingtom
0522 030e 420
peepingtom
Chciałabym być inna, odważniejsza.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
peepingtom
peepingtom
peepingtom
9048 9780 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustaperson justaperson
peepingtom
7628 c952 420

July 12 2019

peepingtom
1551 8c18 420
Reposted fromaletodelio aletodelio viaphilomath philomath
peepingtom
8669 a02d 420
Reposted fromsoftboi softboi viamaryjanejanis maryjanejanis
peepingtom
4404 b2cd 420
Reposted frompiehus piehus viamaryjanejanis maryjanejanis

June 18 2019

peepingtom
9641 5ce5 420
Reposted fromhagis hagis viascorpix scorpix
peepingtom
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaszydera szydera
peepingtom
peepingtom
peepingtom
5158 182b 420
Reposted frombabyface babyface viasarazation sarazation
peepingtom

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything vianyaako nyaako
peepingtom
7649 4089 420
Reposted fromepidemic epidemic vianyaako nyaako
peepingtom
6371 1538 420
Reposted fromwpoprzekstajemozg wpoprzekstajemozg viaLuukka Luukka
peepingtom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl